DANS SPORU SALONLARI YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE !...

DANS SPORU SALONLARI YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE !...

T.C Gençlik ve Spor Bakanlığış Spor Genel Müdürlüğü Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu ana statüsüne dayanarak hazırlanan Spor Genel Müdürlüğü hukuk müşavirliği ile Federasyon yönetim kurulu tarafından onaylanan ‘’ Türkiye Dans Sporları Federasyonu Özel Beden Eğitimi ve Spor tesisleri için dans sporları salonu yeterlilik belgesi talimatı’’ yürürlüğe girmiştir.

Dans sporları salonları bu talimat çerçevesinde kendi düzenlemelerini yapmak zorundadırlar. Dans sporları salonu işletn ilgili özel ve tüzel kişiler ile bu salonlarda çalışan antrenörlerimizin ve diğer ilgilenen kişilerin bu talimatı okumaları , talimata göre yeniden kendi iç düzenlemelerini yapmaları, 60 günlük süre içerisinde eksikleri varsa tamamlamaları, daha sonra Ek’teki dilekçe ve istenilen belgelerle federasyonumuza başvurularını yaparak Yeterlilik Belgeleri için talepte bulunmaları önemle duyurulur.Aksi takdirde madde 22 –(1)uygulanacaktır.

 

Dikkat : Özellikle talimat içinde yer alan Madde 5- , Madde 6- , Madde 7- , Madde 8 - , Madde 10- , Madde 11- ,  Madde 13 -,  Madde 14- , Madde 17- , ve diğer ilgili maddeleri dikkatle önemseyerek uygulamak üzere okumaları, yapılacak denetimlerde ortaya çıkacak eksiklikleri tamamlayamayan Dans Sporu Salonlarına Yeterlilik Belgesi verilemeyecektir.

İLGİLİ MADDELER :

Madde 5- Ölçüler : Federasyonun, Dans sporları branşlarının çalışmaların yapılacağı dans sporları salonu, dans sporları merkezi, dans sporları çalışma stüdyolarının kullanılması, kullanılacak alanların federasyonca aşağıda yazılı ölçülerde belirlenen şekilde olması zorunludur.

 1. Sportif Dansların Çalışma Alanı : En az 60 m2
 2. Varsa uygulamalı pratik çalışma alanı : En az 30 m2
 3. Bay Soyunma Odası : En az 1 kabin dahil 8 m2
 4. Bayan Soyunma Odası : En az 1 kabin dahil 8 m2
 5. Dinlenme Yeri, bekleme salonu : En az 20 m2
 6. Büro Hizmetleri : En az 15 m2
 7. Büfe : En az 3 m2
 8. Tavan Yüksekliği : En az 2,5 m
 9. Ayrı ayrı Bay ve Bayan Tuvaletleri : En az 1 er adet
 10. Tesisin Toplam kullanım alan ölçüsü : En az 120 m2

Madde 6 - Nitelikler

 1. Spor yapanlara yetecek kadar soyunma dolabı veya askılık bulunması, odaların aydınlatma ve havalandırma sistemin bulunması, ısısının en az 18 santigrat derecede olması,

b) Dans Sporları Salonunun bütün birimlerinin genel sağlığa uygun koşullar taşıması,

c) Kullanım alanı 20 m2 den az olmamak üzere; en az bir dinlenme alanı olması ve dinlenme

alanı zemininin halı, parke ve benzeri maddelerle kaplanmış olması, aydınlatma ve

havalandırmanın yeterli seviyede olması,

d) Yeterli havalandırması olmayan yerlerde işletilecek salonlarda; mutlaka aspiratör veya fan tipi havalandırma, bodrum konumundaki salonlarda ise; mutlaka özel havalandırma

donanımının olması,

e) Çalışma zemininin; spor dallarına uygun malzemelerle kaplanmış olması,

(parke, laminant, ağaç, vb.)

f) Yangın ve benzeri doğal yıkımlara karşı her bağımsız bölüm için 1 adet yangın söndürme

tüpü, 1 tehlikeli durum alarmı gibi araç ve donanımların bulundurulması,

g) Dans Sporları salonunda yapılacak çalışma sırasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle

çevrenin rahatsız edilmemesine yönelik her türlü önlemlerin alınmış olması,

h) Sporcuların can güvenliğine yönelik önlemlerin alınmış olması,

ı) Federasyona ait duyuruların asılacağı 1x50 cm eninde bir panonun herkesin görebileceği

bir yere asılmış olması,

i) Atatürk portresi, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ’nin herkesin görebileceği

bir yere asılması,

Madde 7 Bulunması Zorunlu Araç-Gereçler

Dans Sporları Salonun uygun bir duvarının, yüksekliği 2m olmak kaydıyla ayna ile kaplanmış olması, Uygun ve yeterli düzeyde müzik sisteminin kurulmuş olması gerekmektedir.

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri

Madde 8

a) En az bir sözleşmeli II. Kademe Antrenör bulundurulmak zorunludur. Diğer çalıştırıcılar

I. Kademe Antrenör belgesine sahip olabilir.

b) İşveren ile antrenör arasında yapılan sözleşmeler 1 yıllık olarak yapılır ve

yıl sonunda yenilenir.

c) Antrenörlerin belgesi, salonda herkesin görebileceği yere asılır.

d) Yıl içinde; sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren

spor salonları, 15 gün içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin

bir örneğini federasyona bildirmek zorundadır.

e) Dans Sporları salonları, dans sporları merkezleri ve dans sporları çalışma stüdyoları

bünyelerinde çalışacak antrenörlerin Antrenör Talimatındaki koşulları taşıması zorunludur.

f) Antrenör Talimatındaki kural ve koşullara aykırı antrenör çalıştıran işyerlerinin

Yeterlilik Belgeleri geçersiz kılınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur;

ayrıca, antrenörleri de Disiplin Kuruluna verilir.

g) Antrenörler; ikiden fazla dans sporları salonuyla sözleşme yapamazlar.

h) Sözleşme yapan antrenör çalışma saatleri içerisinde; hastalık ve doğal yıkımlar gibi özel

durumlar dışında Antrenör Talimatına ve diğer ilgili talimatlara uygun olarak

görevini aksatmadan yapmak zorundadırlar. Çalışmalarını kurallara uygun olarak

yapmayan antrenörler, Disiplin Kuruluna verilirler.

ı) Antrenörler her yıl sezon öncesinde Yönetim Kurulunca belirlenen antrenör vize ücretini

Federasyon Hesabına yatırırlar.

Yeterlilik Belgesi

Madde 10 Dans Sporları Salonları, Dans Sporları Merkezleri ve Dans Sporları Çalışma Stüdyoları; Dans Sporları dallarında çalışma yapabilmek için Federasyondan “Yeterlilik Belgesi” almak zorundadırlar.

 

Yeterlilik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

Madde 11

 1. Yeterlilik Belgesi yıllık vize ücretinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,

b) Yeterlilik Belgesi Vize Başvuru Formu ( Ek - 1 );

c) Çalışmada bulunulacak spor dalının antrenör belgeleri,

d) Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme,

e) Dans Sporları salonunun onaylı 1 / 100 ölçekli planı,

f) Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge,

g) Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı

Gazetenin bir örneği.

ı) Belediye işyeri açma ruhsat fotokopisi

i) Belgeler; 2’şer adet olarak düzenlenir.

Yeterlilik Belgesi Yıllık Vizeleri

Madde 13

Yeterlilik Belgesi almak isteyen dans sporları salonları, dans sporları merkezleri ve dans sporları çalışma stüdyoları gibi benzeri yerlerin; Yönetim Kurulunca, o yıl için belirlenmiş olan Yeterlilik Belgesi vize ödentilerini, her yıl 01 - 31 Ocak tarihleri arasında federasyonun banka hesabına yatırmak zorundadırlar.

 

Federasyon; Yeterlilik Belgesi alan dans sporları salonları, dans sporları merkezlerinin ve dans sporları çalışma stüdyoları çalışmalarının bu talimat ilkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, izin tarihini temel alarak her yıl kontrol eder. Uygun olanlar; sınıflarına göre yıllık olarak vize edilir.

 

 1. Kendisine ait dans sporları salonu olan federasyondan tescilli spor kulüpleri;

Federasyonca düzenlenen faaliyetlere veya Türkiye Şampiyonası dahil her hangi bir branşta katılmaları halinde Yeterlilik Belgesi vize bedelinden muaf olurlar.

 1. Kendisine ait dans sporları salonu olan ve federasyondan tescilli spor kulüpleri; federasyonca düzenlenen faaliyetlere “Türkiye Şampiyonası” dahil (her hangi bir branşt katılmamaları halinde Yeterlilik Belgesi vize bedeli olarak, o yıl ki net ASGARİ ÜCRET bedelinin ½ ‘sini (yarısı) federasyona öderler.
 2. Özel veya Tüzel Kişilere ait Dans Sporları Salonları, Federasyonca düzenlenen faaliyetlere, “Türkiye Şampiyonası” dahil her (hangi bir branşta) katılmaları halinde Yeterlilik Belgesi vize bedeli olarak o yıl ki ASGARİ ÜCRET’in ½ ‘sini federasyona öderler.
 1. Özel veya Tüzel Kişilere ait Dans Sporları Salonları, Federasyonca düzenlenen faaliyetlere, “Türkiye Şampiyonası” dahil her (hangi bir branşta) katılmamaları halinde Yeterlilik Belgesi vize bedeli olarak o yıl ki ASGARİ ÜCRET bedel tutarını federasyona öderler.

 

 

Denetleme Görevlileri

Madde 14

Dans sporları salonu, dans sporları merkezleri ve dans sporları çalışma stüdyolarının denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile federasyondan 2 görevli ile denetleme yapılacak ilin il temsilcisinden oluşacak 3’er kişilik Denetleme Birimleri kurulur.

Dans Sporları Salonu Kayıt Defteri

Madde 17

Dans Sporları salonu; salonlarında spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin, adreslerinin ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı kayıt defteri tutmak zorundadırlar

 

Dans Sporları Salonunun Devri

Madde 22

Dans Sporları salonunun bir başka kişiye devredilmesinde; devir alacak kişi ve kuruluşlardan bu talimatta belirtilen belgeler istenir ve tüm ödentiler yeniden alınır. Bu tür devir işlemlerinde önceki Yeterlilik Belgesi geçersiz olur. Yeni Yeterlilik Belgesi; devir alan kişinin adına düzenlenir

Talimatın tamamı için TIKLAYINIZ !...Haber Okunma Sayısı: 1291