KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE: 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

KULÜPLERİMİZİN DİKKATİNE: 7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU

7405  sayılı  Spor  Kulüpleri  ve  Spor  Federasyonları  Kanunu  26/04/2022 tarihli  ve  31821  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ile; spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir  ve  giderleri,  bütçe  ve  harcama  esasları, görev,  yetki  ve  sorumlulukları,  denetimleri,  bunlara yapılacak  her türlü  ayni  ve  nakdi  yardımın  şekil  ve  şartları ile  bunlara ilişkin  her türlü iş  ve işlemler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek ve takip edilecektir. Kanunun  "Tanımlar"  başlıklı  2  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (r)  bendinde  talimat, spor federasyonu yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın onayına istinaden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi şeklinde tanımlanmıştır. Aynı  Kanunun  "Spor faaliyetlerine katılım"  başlıklı  4  üncü  maddesi  ve  "Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi" başlıklı 14 üncü maddesi hükümlerine göre spor dalı tescilleri spor federasyonları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; "Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği" ise 08.07.2022 tarihli ve 31890  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  girmiştir.  Söz  konusu  Yönetmeliğin  "Spor kulüplerinin spor dalı tescili" başlıklı 8 inci maddesinde;

(1) Spor kulüpleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor kulüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır.

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;

a) Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,

b) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,

c) Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

ç) Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

d) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin, spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (ç) bendi aranmaz.

(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.

(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili başvurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor kulübü tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre spor federasyonları tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(10) Spor kulüplerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir. Yönetmeliğin "Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili" başlıklı 18 inci maddesinde ise,

(1) Spor anonim şirketleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil ettirmek zorundadır.

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;

a) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe antrenörlük belgesinin,

b) Spor anonim şirketi ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

c) Spor anonim şirketi tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

ç) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin, spor federasyonuna verilmesi zorunludur.

(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (c) bendi aranmaz.

(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.

(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili başvurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sayının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor anonim şirketi tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır.

(10) Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile düzenlenir. hükmü yer almaktadır. Bu  kapsamda  spor  kulübü  ve  spor  anonim  şirketi  spor  dalı tescil işlemleri  spor  federasyonları tarafından Bakanlık Bilişim Sistemi üzerinden yürütülecek olup, 7405 sayılı Kanun ve "Spor Kulüpleri ve  Spor Anonim  Şirketleri Tescil Yönetmeliği" çerçevesinde  spor  federasyonları tarafından"Spor Dalı Tescil  Talimatı"  hazırlanarak  T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na  gönderilmesi  gerekmektedir.  Söz  konusu  talimatlar yayımlanana kadar spor dalı tescil işlemleri ücretsiz olarak il müdürlüklerince yapılacaktır.Haber Okunma Sayısı: 246